Important Information for Parents

Koe ongoongo mahu’inga ‘eni kihe ngaahi matu’a tauhi fanau

(Note to readers:  Most of the text on this site is in English.  Some information in other languages – such as this information in Tongan – is available thanks to the kindness of volunteers who have taken the time to do translation. If you are bilingual and would like to assist with translation, please contact No Forced Vaccines via this link: http://www.noforcedvaccines.org/contact/. Thank you.)

Koe ongoongo mahu’inga ‘eni kihe:

  • Ngaahi matu’a tauhi fanau

  • fanga kui

  • fanga tokoua ‘oe fa’e pea mo e tamai

  • kau faiako

  • kau ngaue fakafalemahaki pea moe kau ngaue kihe mo’ui lelei

  • Pea pehe foki, ki ha taha pe ‘oku mahu’inga’ia he longa’i fanau.

 

Koe ngaahi fa’unga fakamatala (fekau’aki pea moe huhu malu’i ‘a e longa’i fanau iiki) oku ui koe “Vaxxed”: From Cover-up, to Conspiracy” ‘e fuofua hulu’i ia ‘i he fale faiva ‘ihe ‘aho 2 ‘o ‘Epeleli i Nu’usila ni.

Koe ngaahi faúnga fakamatala ko eni, ko e fa’u mei ha talanoa mooni ‘a e tokotaha ngaue fakasaianisi mei he potungaue ‘i Amelika koe Centers for Disease Control (CDC). Ko e fakamatala ‘a e tokotaha ni, ko ene vete hia ki he ‘enau fai hala ‘o fufu’i ‘ae ngaahi mo’oni mahu’inga fekau’aki mo e fokoutua faka’atamai ko ia ‘oku ‘iloa koe Autism. Koe ngaahi fekumi ni ‘oku fekau’aki mo e huhu malu’i  (a ia ‘oku ui ko e MMR) mei he mahaki ‘e tolu ko e misele, mō pea moe lupela foki, o ‘ilo ia koe faito’o ni ‘oku ne hanga ‘e ia ‘o toe fakatupu ‘a e mahaki kehe pe ko e fokoutua ‘oku ne uesia fakaatamai e longa’i fanau iiki ‘e ni’ihi,.

Ko e ngaahi faúnga fakamatala ni, pe ngaahi fakatotolo kuo hiki pe tohi he Vaxxed, ‘oku kau ai mo e ngaahi fakamatala hono faka’eke’eke ‘a e kau toketā fakaésino mataotao he mala’e ni. Pea ‘oku to e kau atu pe foki mo e ngaahi fakamatala hono faka’eke’eke e ngaahi matu’a tauhi fanau, na’a nau fu’u faingata’a’ia pe uesia lahi kinautolu, tupu mei hono ngaue’aki e MMR ki he huhu malu’i e longa’i fanau ni. (Ko e longa’i fanau ‘oku nau fokoutua pe puke he fokoutua fakaatamai ko ‘eni ( autism ) pe ko e faingata’a’ia fakaatamai ( atamai vaivai pe tuai fakaatamai hufanga he fakatapu ) ‘oku nau to e fepaki foki mo e langa lahi ki he konga ki lalo honau kete, pea ‘oku ne to e uesia foki mo ‘enau lea pe feitu’utaki pea pehee ki honau ulungaanga pe to’onga mo’ui e longa’i fanau iiki ni.) 

 

‘Oku lolotonga ngaue’aki foki he lolotonga ni ‘e he Potungaue Mo’ui ‘a  Nu’usila ni, ‘a e MMR ki hono huhu malu’i e longa’i fanau, ko e ngaahi fakatotolo kuo hiki, ‘oku mahu’inga ke ‘ilo’i ia he ngaahi famili kotoa pe ‘i Nu’usila ni, pea ‘oku ‘i ai e faka’amu te tau fakaa’u atu pe feitu’utaki e ngaahi mo’oni mahu’inga ni fekau’aki mo e faiva ni, ke inasi ai hotau ngaahi famili, ngaahi kaunga me’a pehee ki he kaunga maheni kotoa pe.

 

Kapau ‘oku ke fie mamata he fo’i faiva ni, pe ko ha’o fiema’u tikite pea ke toki lomi pe vakai’i e ki’i website link ko ‘eni ‘i lalo
https://www.eventbrite.co.nz/e/vaxxed-from-cover-up-to-catastrophe-tickets-31979487508

https://www.eventbrite.co.nz/d/new-zealand/vaxxed/
Kapau oku iai ha’o toe fie’ilo kehe fekauaki pea mo e faiva ni, pea ke kataki toki vakai’i hifo pe ki’i link ko ‘eni ‘i lalo.
http://vaxxedthemovie.com/

 

Ko e ki’i website ‘eni ‘a Nu’usila ni pehee ki he peesi he Facebook ‘i he link ‘i lalo.


http://www.vaxxedaustralianewzealand.org/
https://www.facebook.com/vaxxedthemovienz/

 

FAKATOKANGA KI HE NGAAHI MATU’A TAUHI FANAU: Kataki ka mou fakatokanga’i ange, ‘i Nu’usila ni ‘oku ‘ikai ke kouna pe fakamalohi’i ha taha ke huhu malu’i kimu’a pea toki hu ki he ako, pe ko e ngaahi feitu’u ‘oku tokanga’i ai e fanau te’eki ke ako. Ko e fili tauataina pe ‘a e matu’a taki taha pe ‘e kau atu ‘e nau fanau iiki ki he huhu malu’i pe ‘ikai, pe ‘e tatali pe. ‘I he fie tokoni ‘a e potungaue pe kautaha ko ia ko e WAVESnz ‘oku nau omai ai pe fakaataa mai e ngaahi fakamatala ni fekau’aki mo e huhu malu’i ki he ngaahi matu’a tauhi fanau. Pea ko e nau website eni www.wavesnz.org.nz