Category Archives: Information

Talofa lava, Afio mai. Ua ou vakaulia atu oe i le fa’aalia muamua o lenei mataaga taua.

Talofa lava, Afio mai. Ua ou vakaulia atu oe i le fa’aalia muamua o lenei mataaga taua.

 

(Note to readers:  Most of the text on this site is in English.  Some information in other languages – such as this information in Samoan – is available thanks to the kindness of volunteers who have taken the time to do translation. If you are bilingual and would like to assist with translation, please contact No Forced Vaccines via this link: http://www.noforcedvaccines.org/contact/. Thank you.)

Talofa lava,

Ua ou valaaulia atu ma le fa’aaloalo lava ina ia e saofia ma faatasi mai mo le taimi muamua ole a maimoaina ai le ata tifaga e uiga ile mataupu faapitoa ole tui puipuia.

O lenei mataupu taua o le a fa’aalia e le ofisa suesue a saienitisi e tusa ai ma lo outou malu puipuia mai le sosolo o nei faama’i e pei ona aafia ai totonu o aai o Amerika.

O nei su’esu’ega o lo’o faaalia ai le taua ma le aoga ole tui puipuia, ia puipuia mai ai ai e pei o fa’ama’i ole misela, fa’ama’i  fula ma le fa’ama’i lipela (MMR vaccine), aemaise ai fo’I le fa’ama’i o le autism na a’afia ai nisi o alo ma fanau. Ia o nisi nei o auala su’esu’eina e mafia ona e sailiili ma maimoa iai i le ata fa’aperetania. O se fesoasoani atu lea aua se fa’amalamalamaaga o tou fa’amaumauga aua le alo atu mo le maimoaina olenei  ata tifaga taua.

 

Faafetai lava mo lou taliaina o lenei tusi valaaulia.

Talitonu le loto o le a e faasoa ma tufatufa atu lenei mataupu taua tele i ou aiga, uo ma e masani aemaise ai le au faigaluega.

Ma le fa’aaloalo lava,

Fa’afetai,  Fa’afetai lava,

Fa’asoifuaina ma ia manuia.

 

http://www.vaxxedaustralianewzealand.org/
https://www.facebook.com/vaxxedthemovienz/

Information about Vaxxed NZ premiere in English and other languages

The documentary Vaxxed: From Cover-up to Catastrophe is going to have its NZ premiere on April 2 in Auckland.

 

Information about the Vaxxed premiere in English may be found by clicking HERE. 

There is also information about the Vaxxed premiere in Chinese, Samoan and Tongan on this website.

To access the information in Chinese please click HERE.

To access the information in Samoan please click HERE.

To access the information in Tongan please click HERE.

Please share the links above with friends for whom Samoan,  Tongan or Chinese is their mother tongue.  Thank you.

 

NB: All the information on this website is made available thanks to people who have kindly volunteered their time.  If you are bilingual and would like to assist with translation, please contact No Forced Vaccines via this link:  http://www.noforcedvaccines.org/contact/

Thank you.

 

告知與父母的重要信息之接種疫苗背後的事實真相

告知與父母,爺爺奶奶外公外婆,叔叔阿姨,教師,健康專家和其他任何關心孩子們的重要信息:

 

(Note to readers:  Most of the text on this site is in English.  Some information in other languages, such as this information in Chinese, is available thanks to the kindness of volunteers who have taken the time to do the translation. If you are bilingual and would like to assist with translation, please contact No Forced Vaccines via this link: http://www.noforcedvaccines.org/contact/ . Thank you.)

 

一個關於接種疫苗背後真實故事的紀錄片即將在四月二號第一次在新西蘭正式放映 — “Vaxxed: From Cover-up to Catastrophe”

 

這個紀錄片來源與一位美國疾病控制中心科學家的真實故事:他宣稱他和他的同事在一次關於自閉症的研究案例中犯了科學性的舞弊罪. 這個研究案例主要是關於麻疹,腮腺炎,風疹(MMR)疫苗和自閉症的 以及科學家們從科研報告中刪除有關這類科研成果的. 但是這些被刪除的科研數據卻揭露了, 有些患有自閉症的孩子正是由於接受了麻疹,腮腺炎和風疹(MMR) 疫苗的預防接種.

 

這個紀錄片”Vaxxed” 不僅包含了科學家和醫生之間的面對面訪談,也包括了和一些患有自閉症孩子的父母之間的訪談. 這些訪談道出了由於接種疫苗引發的自閉症而導致一些家庭生活的辛酸史.

 

這個 MMR 疫苗在新西蘭是被實用的,因此這個紀錄片裏的信息對於新西蘭的每一個家庭是很重要的. 我們希望當您獲知這個信息後將會把這個紀錄片分享於您的朋友,親人和同事.

 

如果您想購買這部電影(英文版本)的首映門票,請關注這個連結:

https://www.eventbrite.co.nz/e/vaxxed-from-cover-up-to-catastrophe-tickets-31979487508

 

如果您想更多的了解這部影片,請訪問網址:http://vaxxedthemovie.com/

 

新西蘭的網站和臉皮書的連結如下:

http://www.vaxxedaustralianewzealand.org/

https://www.facebook.com/vaxxedthemovienz/

 

 

各位家长请注意

在新西兰,預防疫苗接種並非是強制性注射給小學生和学龄前儿童的.

家长完全有权决定是否或何时注射相關疫苗的.

Wavesnz (新西兰预防接种警示组织 )

将为各位提供有关疫苗预防接种的各种信息。网址是 www.wavesnz.nz

Koe ongoongo mahu’inga ‘eni kihe ngaahi matu’a tauhi fanau

Important Information for Parents

Koe ongoongo mahu’inga ‘eni kihe ngaahi matu’a tauhi fanau

(Note to readers:  Most of the text on this site is in English.  Some information in other languages – such as this information in Tongan – is available thanks to the kindness of volunteers who have taken the time to do translation. If you are bilingual and would like to assist with translation, please contact No Forced Vaccines via this link: http://www.noforcedvaccines.org/contact/. Thank you.)

Koe ongoongo mahu’inga ‘eni kihe:

 • Ngaahi matu’a tauhi fanau

 • fanga kui

 • fanga tokoua ‘oe fa’e pea mo e tamai

 • kau faiako

 • kau ngaue fakafalemahaki pea moe kau ngaue kihe mo’ui lelei

 • Pea pehe foki, ki ha taha pe ‘oku mahu’inga’ia he longa’i fanau.

 

Koe ngaahi fa’unga fakamatala (fekau’aki pea moe huhu malu’i ‘a e longa’i fanau iiki) oku ui koe “Vaxxed”: From Cover-up, to Conspiracy” ‘e fuofua hulu’i ia ‘i he fale faiva ‘ihe ‘aho 2 ‘o ‘Epeleli i Nu’usila ni.

Koe ngaahi faúnga fakamatala ko eni, ko e fa’u mei ha talanoa mooni ‘a e tokotaha ngaue fakasaianisi mei he potungaue ‘i Amelika koe Centers for Disease Control (CDC). Ko e fakamatala ‘a e tokotaha ni, ko ene vete hia ki he ‘enau fai hala ‘o fufu’i ‘ae ngaahi mo’oni mahu’inga fekau’aki mo e fokoutua faka’atamai ko ia ‘oku ‘iloa koe Autism. Koe ngaahi fekumi ni ‘oku fekau’aki mo e huhu malu’i  (a ia ‘oku ui ko e MMR) mei he mahaki ‘e tolu ko e misele, mō pea moe lupela foki, o ‘ilo ia koe faito’o ni ‘oku ne hanga ‘e ia ‘o toe fakatupu ‘a e mahaki kehe pe ko e fokoutua ‘oku ne uesia fakaatamai e longa’i fanau iiki ‘e ni’ihi,.

Ko e ngaahi faúnga fakamatala ni, pe ngaahi fakatotolo kuo hiki pe tohi he Vaxxed, ‘oku kau ai mo e ngaahi fakamatala hono faka’eke’eke ‘a e kau toketā fakaésino mataotao he mala’e ni. Pea ‘oku to e kau atu pe foki mo e ngaahi fakamatala hono faka’eke’eke e ngaahi matu’a tauhi fanau, na’a nau fu’u faingata’a’ia pe uesia lahi kinautolu, tupu mei hono ngaue’aki e MMR ki he huhu malu’i e longa’i fanau ni. (Ko e longa’i fanau ‘oku nau fokoutua pe puke he fokoutua fakaatamai ko ‘eni ( autism ) pe ko e faingata’a’ia fakaatamai ( atamai vaivai pe tuai fakaatamai hufanga he fakatapu ) ‘oku nau to e fepaki foki mo e langa lahi ki he konga ki lalo honau kete, pea ‘oku ne to e uesia foki mo ‘enau lea pe feitu’utaki pea pehee ki honau ulungaanga pe to’onga mo’ui e longa’i fanau iiki ni.) 

 

‘Oku lolotonga ngaue’aki foki he lolotonga ni ‘e he Potungaue Mo’ui ‘a  Nu’usila ni, ‘a e MMR ki hono huhu malu’i e longa’i fanau, ko e ngaahi fakatotolo kuo hiki, ‘oku mahu’inga ke ‘ilo’i ia he ngaahi famili kotoa pe ‘i Nu’usila ni, pea ‘oku ‘i ai e faka’amu te tau fakaa’u atu pe feitu’utaki e ngaahi mo’oni mahu’inga ni fekau’aki mo e faiva ni, ke inasi ai hotau ngaahi famili, ngaahi kaunga me’a pehee ki he kaunga maheni kotoa pe.

 

Kapau ‘oku ke fie mamata he fo’i faiva ni, pe ko ha’o fiema’u tikite pea ke toki lomi pe vakai’i e ki’i website link ko ‘eni ‘i lalo
https://www.eventbrite.co.nz/e/vaxxed-from-cover-up-to-catastrophe-tickets-31979487508
Kapau oku iai ha’o toe fie’ilo kehe fekauaki pea mo e faiva ni, pea ke kataki toki vakai’i hifo pe ki’i link ko ‘eni ‘i lalo.
http://vaxxedthemovie.com/

 

Ko e ki’i website ‘eni ‘a Nu’usila ni pehee ki he peesi he Facebook ‘i he link ‘i lalo.


http://www.vaxxedaustralianewzealand.org/
https://www.facebook.com/vaxxedthemovienz/

 

FAKATOKANGA KI HE NGAAHI MATU’A TAUHI FANAU: Kataki ka mou fakatokanga’i ange, ‘i Nu’usila ni ‘oku ‘ikai ke kouna pe fakamalohi’i ha taha ke huhu malu’i kimu’a pea toki hu ki he ako, pe ko e ngaahi feitu’u ‘oku tokanga’i ai e fanau te’eki ke ako. Ko e fili tauataina pe ‘a e matu’a taki taha pe ‘e kau atu ‘e nau fanau iiki ki he huhu malu’i pe ‘ikai, pe ‘e tatali pe. ‘I he fie tokoni ‘a e potungaue pe kautaha ko ia ko e WAVESnz ‘oku nau omai ai pe fakaataa mai e ngaahi fakamatala ni fekau’aki mo e huhu malu’i ki he ngaahi matu’a tauhi fanau. Pea ko e nau website eni www.wavesnz.org.nz

 

Information about pertussis (whooping cough)

Pertussis (whooping cough)

 

Pertussis (whooping cough) is a bacterial infection that primarily affects the lungs, causing a cough.  The illness begins with a catarrhal stage which could be mistaken for the cough that accompanies a common cold. (This is the stage at which the disease is most infectious; pertussis is considered to be contagious from three weeks after the onset of coughing.)

Some (not all) people who contract pertussis have a cough which has a characteristic “whooping” sound. Continue reading Information about pertussis (whooping cough)

Welcome

Welcome to the website of No Forced Vaccines an association which aims to maintain New Zealand’s parents’ rights to make the decisions about vaccination they think right for their child/ren without coercion or financial penalty – as well as the rights of adults to choose freely whether or not they are vaccinated.

In New Zealand parents’ rights are unfortunately now under threat; hence the need for this organisation. Please read the About page at the following link http://www.noforcedvaccines.org/about/ to learn how parents’ rights are threatened and why the organisation was founded.

We welcome new members.  If you would like join No Forced Vaccines, please visit the following link http://www.noforcedvaccines.org/join-us/

Below are the principles upon which the association is founded.

Key Principles

Vaccines are medications which have potential risks as well as potential benefits. There is debate in the scientific community about the efficacy and safety of many vaccines.

The decision whether or not to take any medication is one that must be made by the individual concerned.  It is a fundamental human right to be able to choose one’s own medical treatment without coercion.  Adults make decisions about their own medical  treatment.  In the case of children, responsibility for decisions about their medical care rests with their parents or guardians.

Children and young people have a right to education.  Any policy that restricts access to education (at early childhood, primary, secondary, or tertiary level) on the basis of a child or student’s vaccination status is discriminatory and unethical.

Children and young people in the formal education system have the right to the best teachers available.  NZ is currently facing staff shortages in many areas of the education sector.  Any policy that seeks to coerce teachers (or other staff employed in the education sector) to be vaccinated is unethical and will likely lead to an exodus of intelligent and hardworking staff from the education sector.

People who are sick or injured require skilled care from intelligent and caring health professionals.  There are currently staff shortages in many areas in the public health system.  The introduction of any new policy which could worsen this situation (such as policies mandating vaccination for health professionals and health care students seeking practicum placements) must be opposed because it is unethical and infringes the rights of health professionals to choose their own medical treatment without coercion.  Such a policy would also likely be bad for public health since it could result in health professionals leaving their professions (and intelligent young people  choosing alternative career paths) and worsen staff shortages, thus adversely impacting patient care.

In the case of areas of science in which there is significant controversy, such as genetic engineering, nuclear power and vaccination, children and young people have the right to hear both sides of the issue.  The NZ curriculum documents should reflect this.

Joining No Forced Vaccines

No Forced Vaccines is a voluntary association.  Membership is open anyone who wants to help maintain parents’ rights to make healthcare decisions for their children and to uphold the rights of adults to remain free to make their own choices about medication without discrimination or coercion.

What does membership entail?

Members are not obligated to give any money. We hope that members will do what their time and resources permit to defeat any proposals that infringe on human rights by restricting parents ability to make health care choices for their children without coercion or financial penalty as well as those that seek to restrict the educational opportunities available to children and young people, or employment opportunities of adults on the basis of their vaccination status.

How can I join No Forced Vaccines?

Please email using the contact form.  Please include your name, address and contact phone number, email and any ways that you may like to help.

How Members Can Help

Suggested ways in which members can help include:

 • Email the Prime Minister, Deputy Prime Minister, Minister of Health and Associate Member of Health to let them know that you find any policy that coerces parents into vaccinating their children to be unacceptable.  There is a template letter you can adapt to your own use and email addresses on the Resources page of this site.
 • Putting the Report of the Health [Select] Committee Inquiry into How to Improve Completion Rates of Childhood Immunisation on the agenda of the Board of Trustees (or management committee) meeting at their children’s school or preschool.
 • If a union member, raising the issue with their union representative.
 • If a teacher, informing colleagues at your own workplace and other early childhood centres and schools about the issue.
 • If a member of a political party, raising the issue at local meetings and with party members in positions of authority.
 • Raising awareness of parents in your community about the proposed changes to NZ vaccination policy and what it could mean for them and their children, such as by distributing the leaflet downloadable from the Resources page of this website to other parents at your children’s preschool or school and at community events such as out door concerts, school fairs, sporting and cultural events etc
 • Leaving leaflets (downloadable from the Resources page of this website) on information tables at libraries. Libraries should be a good place to reach parents during the school holidays.
 • Putting up posters (downloadable from the Resources page of this website) at community centres and church notices boards, shop windows (always ask permission first!) etc
 • Reporting back to the website coordinator (via this site’s Contact form) about steps taken to prevent discrimination on the basis of vaccination status so that successful strategies can be shared with other members.
 • Emailing the website coordinator with the URL if you see anything relating to the vaccination issue in the media, (such as the on-line version of the NZ Herald, NZ TV station websites etc.) If you see something relevant in the print media, please clip or photocopy the relevant page(s) and email the No Forced Vaccines coordinator through the Contact form to get an address to which you can post it.